Navigation
.Just nu: 
Program puff
Stadgar

NORMALSTADGAR FÖR NÄRRADIOFÖRENINGARFöreningens namn och ändamål

§ 1

Avesta närradioförening (nedan kallad närradioföreningen) är en sammanslutning av organisationer som har tillstånd att sända program över Avesta närradiosändare. Avesta närradioförening är en ideell förening och skall vara medlem i Sveriges Närradioförbund.

Närradioföreningens uppgift

§ 2

Närradioföreningens uppgift är att tillvarata de anslutna föreningarnas gemensamma intressen.
Detta sker genom att

främja samarbete mellan närradiosändande sammanslutningar inom sändningsområdet,

företräda dem vid förhandlingar med närradiomyndigheten, andra statliga och kommunala myndigheter samt andra utom närradioföreningen stående och verksamma organisationer, institutioner och företag,

de sändande sammanslutningarna arbetar efter de etiska regler som gäller för närradion,

verka för att kostnaderna för närradiosändningarna skall vara så låga som möjligt,

sprida information om Avesta Närradio,

samordna sändningstider samt

i övrigt underlätta för medlemmar att i rent praktiska avseenden ha möjlighet till närradioverksamhet.

Medlemskap

§ 3

Medlemskap i närradioföreningen kan erhållas av den sammanslutning som fått tillstånd att sända program över Avesta Närradiosändare.

Upphör tillståndshavaren permanent med sin verksamhet avbryts medlemskapet automatiskt. Om en sammanslutning så önskar, kan emellertid medlemskapet kvarstå till dess att utträde ur närradioföreningen skriftligen begärs, dock längst till nästa årsmöte.

Verksamhetsår

§ 4

Närradioföreningens verksamhets- och redovisningsår sammanfaller med kalenderår.

Representantskapud

§ 5

Närradioföreningens högsta beslutande organ är dess representantskap. I representantskapet ingår medlemmarnas ombud samt närradioföreningens styrelseledamöter.

Varje medlem företräds av ett ombud. Även andra i närradion engagerade föreningsmedlemmar äger närvaro- och yttrande- och förslagsrätt, men ej rösträtt. Styrelseledamöter har inte rösträtt i frågor som rör ansvarsfrihet. Ombud eller styrelseledamot kan vardera endast ha en röst.

Representantskapet är beslutsmässigt när minst 1/3 av de valda ombuden är närvarande. Omröstning sker öppet. Val ska dock ske genom sluten omröstning, om någon så begär. Rösträtt får inte utövas med fullmakt. För alla beslut med undantag för upplösning och stadgeändring, krävs enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val då lotten avgör.

Årsmöte

§ 6

Årsmöte skall hållas varje år före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen beslutar. Skriftlig kallelse skall vara utsänd till medlemmarna senast sex veckor före mötet. Om dagordningen kommer uppta ändringar av stadgar eller förslag till närradioföreningens upplösning anges detta i kallelsen.

Årsmötets dagordning, styrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt verksamhetsplan och budget före det kommande verksamhetsåret skall utsändas senast en vecka före mötet. Eventuella inkomna förslag till årsmötet skall samtidigt tillsammans med styrelsens yttrande sändas till medlemmarna.

§ 7

Årsmötet beslutar om medlemsavgift till närradioföreningen för varje verksamhetsår och även andra eventuella avgifter som administreras genom närradioföreningen. Styrelsen beslutar om sättet för inbetalning av samtliga förekommande avgifter.

§ 8

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet.

§ 9

I årsmötet skall följande ärenden behandlas:

a) Fastställande av dagordning
b) Fråga om mötets behöriga utlysande
c) Upprop och fastställande av röstlängd
d) Val av ordförande och sekreterare för mötet
e) Val av två protokolljusterare och två rösträknare
f) Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse
g) Revisorernas berättelse
h) Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
i) Motioner
j) Styrelsens arbetsplan och budget
k) Fastställande av årsavgift
l) Val av styrelseordförande och kassör
m) Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för dessa
n) Val av två revisorer och två suppleanter för dessa
o) Val av valberedning

Representantskapsmöte

§ 10

Representantskapsmötet utöver årsmöte kan sammankallas av styrelsen. Sådant möte skall också sammankallas om revisorerna eller minst 1/3 av medlemmarna skriftligen begär det.

Kallelse till representantskapsmöte sker på samma sätt som vid årsmöte.

Styrelsen

§ 11

Årsmötet utser en styrelse, som administrativt och praktiskt leder närradioföreningens verksamhet under året. Styrelsen består av ordförande, kassör och ytterligare tre ordinarie ledamöter. Minst tre suppleanter utses för dessa.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare jämte de övriga funktionärer man inom styrelsen finner lämpligt.

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av de ordinarie ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstade förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträds av ordföranden. Suppleanter som ersätter ordinarie ledamot övertar dennes befogenheter.

Firmateckning

§ 12

Rätt att teckna firma har ordförande, sekreterare och kassör, varav minst två tillsammans.

Revision

§ 13

Föreningens räkenskaper skall revideras av två av årsmötet valda revisorer, för vilka ersättare skall finnas.

Närradioföreningens räkenskaper skall vara avslutade och överlämnade till revisorerna senast den 30 januari. Revisions berättelsen skall överlämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Stadgeändringar

§ 14

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut i årsmöte om beslutet omfattas av minst två tredjedelar av antalet angivna röster, eller med enkel majoritet vid två på varandra följande representantskapsmöten med minst sex veckors mellanrum av vilka den ena ska vara årsmöte.

Upplösning

§ 15

Beslut om upplösning av närradioföreningen kan ske efter beslut av årsmöte och representantskapsmöte.

Beslut om upplösning skall, för att vara giltigt, ha fattats av två på varandra följande representantskapsmöten med minst sex veckors mellanrum av vilka det ena skall vara årsmöte. Vid vart och ett av dessa möten skall beslutet ha omfattats av minst två tredjedelar av antalet angivna röster.

Om ekonomiska eller andra tillgångar finns, skall dessa fördelas mellan medlemsorganisationerna.

Program puff